foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy rodziców na Dzień Otwarty 20 marca 2019 r.

                  

 

Dni otwarte w warszawskich liceach ogólnokształcących w 2018 r.
Dni otwarte w szkołach zawodowych w 2018 r.
Harmonogram działań gimnazjalisty 2018/2019
Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2018/2019
Plan naboru do szkół ponadgimnazjlanych na rok szkolny 2018/2019

 

Schemat ścieżek kształcenia dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej od 1 września 2019r

 

Szkolnym doradcą zawodowym  jest pedagog szkolny - pani Katarzyna Tymińska

Doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 11, Aleje Jerozolimskie 30 lok. 5 tel. 22 825 18 15 pani Agnieszka Topolewska

Czym zajmuje się doradca zawodowy:

 • Pomaga w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych
 • Prowadzi poradnictwo indywidualne
 • Organizuje zajęcia grupowe (np. warsztaty, pogadanki, spotkania informacyjne)
 • Zajmuje się określeniem, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych
 • Gromadzi, udostępnia informacje o zawodach, szkolnictwie i rynku pracy
 • Wspiera młodzież, osoby dorosłe poszukujące swojego miejsca na rynku pracy

 Gimnazjalista może kontynuować naukę w trzech typach szkół:

 1. Liceum Ogólnokształcące
 2. Technikum
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 1. Liceum Ogólnokształcące

 • Nauka trwa 3 lata.
 • Uczeń może wybrać profil dostępny w ofercie szkoły.
 • W pierwszej klasie liceum uczniowie będą uczyć się wszystkich przedmiotów
  w zakresie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum.
 • W drugiej i trzeciej klasie liceum wszyscy uczniowie będą nadal obowiązkowo uczyć się języka polskiego, matematyki i dwóch języków obcych. Obowiązkowe też będą zajęcia z wychowania fizycznego.
 • W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do
  4 przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.
 • Przedmioty, spośród których można wybierać, to: język polski, matematyka, języki obce, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna
  i filozofia.
 • Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.
 • Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub geografia, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
 • Zgodnie z nową podstawą programową w tym typie szkoły przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:

1) tylko w zakresie podstawowym - przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa;

2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:

a) język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego);

b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym).

3) Przedmioty, które mogą być realizowane tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

2.Technikum

 • Nauka w technikum trwa 4 lata.
 • Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Od 1 września 2012 kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty ogólnokształcące będą realizowane w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym.
 • W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w określonym zawodzie.
 • Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.
 • Uczeń technikum będzie obowiązany w zdecydowanej większości przypadków realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.
 • Uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym:

a)przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

b)przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce,

 • Wybierając czteroletnie technikum warto pamiętać, że jego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 • Od 2012 zmiany zostały wprowadzone także w zakresie przygotowania do zawodu.
  W technikach, podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej, zawody podzielono na kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu - na poziomie technikum są to najczęściej zawody z dwoma lub trzema kwalifikacjami.
 • W trakcie nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe.
 • W trakcie nauki w technikum, podobnie jak w ZSZ, uczeń zdaje egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji.
 • Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy (otrzyma po każdym świadectwo potwierdzające daną kwalifikację zawodową) i ukończy technikum, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata.
 • Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Wybierając trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, warto pamiętać o tym, że jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
 • Zawody podzielono na kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba jest różna.
 • W trakcie nauki w ZSZ uczeń zdaje egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy
  – w zależności od liczby kwalifikacji.
 • Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w centrach kształcenia praktycznego,
  w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy.
 • Uczeń może uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Naukę w liceum dla dorosłych absolwent ZSZ może rozpocząć od razu od drugiej klasy.

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38