foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zakończenie roku szkolnego dla klas 3 GIMNAZJUM - 21 czerwca, godzina 17:00 ZAPRASZAMY

                  

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18
21.06.2018 r.
g.17.00- Klasy 3 gimnazjum - w Szkole
22.06.2018 r.
g. 9.00- klasy I i II SP - w Szkole
g.10.00- III SP - w Szkole
g.11.00-klasy IV, V, VI, VII SP i II gimnazjum - w kinie LUNA
 

 

Przypominamy,że trwa rok naszego patrona, Mariusza Zaruskiego. Publikujemy regulaminy dwóch konkursów dotyczących jego postaci. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału.

REGULAMINY KONKURSÓW

 

I. KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny związany z postacią generała Mariusza Zaruskiego „Zaruski malowany”

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

ROZDZIAŁ I - NAGRODA 

1.1 Konkurs zorganizowany jest dla uczniów szkól imienia Mariusza Zaruskiego z całej Polski. 

1.2 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 60 w Warszawie.

1.3 Fundatorem nagród w konkursie jest Polski Związek Żeglarski.

1.4  Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych, odrębnie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

1.5 Fundowane są 3 nagrody za prace plastyczne w każdej kategorii poświęcone postaci generała Mariusza Zaruskiego.

1.6 Nagrody stanowią:

a) nagrody rzeczowe o wartości ustalonej przez fundatora,

b) dyplom honorowy dla twórców projektów, opiekunów grup przygotowujących projekt oraz szkoły, którą reprezentują.

1.7 Nagrody przyznawane są za najlepsze prace plastyczne poświęcone postaci i działalności generała Mariusza Zaruskiego przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

1.6 Jury przyznaje 3 nagrody, niezależnie od formy prac i bez podziału na techniki, jakimi wykonane są prace. Nagrody nie można podzielić ani też odstąpić od jej przyznania. Pracy zgłoszonej do konkursu nie można wycofać. 

1.7 Nagrodą za zajęcie 1 w każdej z kategorii wiekowych w konkursie  jest także udział w rejsie jachtem „Generał Zaruski” w terminie i na akwenie ustalonym przez fundatora nagród. Dojazd do Gdańska odbywa się na koszt własny laureatów i ich opiekunów.

 

ROZDZIAŁ II - KONKURS 

2.1. W konkursie mogą wziąć udział prace plastyczne uczniów wszystkich placówek podstawowych i gimnazjalnych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłaszający się do konkursu ponoszą koszty wysyłki prac na adres organizatora. 

2.2 Konkurs składa się z 2 etapów: 

a). etap 1. przedstawiciele placówek szkolnych przysyłają prace konkursowe w terminie do 15 maja 2017 roku na adres organizatora. Komisja Konkursowa wybiera spośród skutecznie dostarczonych prac trzy nagrodzone prace w każdej grupie wiekowej, które ogłasza w terminie do 10 czerwca 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną przesłane przez organizatora drogą elektroniczną w terminie do 15 czerwca 2017 roku. 

b). etap 2. Wręczenie nagród konkursowych konkursu nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w szkołach laureatów konkursu. Wyniki konkursu zostaną rozesłane do szkół, których projekty brały udział w konkursie, a ponadto zostaną umieszczone na stronie Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie, http://www.zs60.waw.pl/

2.3 Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, graficznej lub fotograficznej i innej, akceptowanej przez placówki szkolne zgłaszające go do konkursu.  

2.3 Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania prac do konkursu są dyrekcje szkół lub nauczyciele przedmiotów.

2.4 Placówki szkolne mają prawo zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac. Zgłoszeń należy dokonywać pod adresem Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie, ul. Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa

2.5 Termin zgłaszania prac - do 15 maja 2017 roku. Praca musi skutecznie dotrzeć do organizatora konkursu w powyższym terminie. Zgłoszenia, które wpłyną do organizatora po tej dacie nie będą uwzględniane.

 

JURY 

ROZDZIAŁ I - WYBÓR I LICZEBNOŚĆ 

1.1 Jury konkursu składa się minimum z 3 osób, w tym jego Przewodniczącego.

1.2 Członków Komisji Konkursowej powołuje dyrektor Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie.

1.3 W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele dyrekcji i nauczyciele organizatora konkursu oraz –opcjonalnie-  osoby z zewnątrz, reprezentujące środowiska związane z przedmiotem działalności bohatera konkursu.

1.4 Prace konkursowe pozostają własnością organizatora konkursu, a fundator nagród, Polski Związek Żeglarski, nabywa w drodze licencji niewyłącznej prawa do wykorzystania ich na stronie internetowej www.pya.org.pl oraz w materiałach promujących Rok Zaruskiego.

 

ROZDZIAŁ II - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY

3.1 Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w jego pracach. 

3.2 W trakcie prac odbywają się co najmniej 2 posiedzenia Komisji Konkursowej poświęcone wyborowi prac oraz 1 dodatkowe posiedzenie organizacyjne.

3.3 W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału opiekunowie  projektów zgłoszonych do konkursu.

3.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Jury podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. 

 

ROZDZIAŁ III - SEKRETARZ JURY 

4.1 Sekretarz Jury powoływany jest przez Komisję Konkursową spośród jej członków.

4.2 Sekretarz ma prawo głosu w wyborze prac nominowanych i laureata.

4.3 Do obowiązków Sekretarza należy:

a). stały kontakt z członkami Komisji Konkursowej, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad,

b). pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Komisji Konkursowej i podejmowanych przez nią decyzji.

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY 

ROZDZIAŁ I - TERMIN I MIEJSCE WRĘCZENIA NAGRÓD

4.1 Dniem wręczenia Nagrody jest dzień zakończenia roku szkolnego 2016/ 2017.

4.2 Nagrody do szkól laureatów zostaną rozesłane pocztą

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez władze Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu. Nadesłane prace plastyczne pozostają własnością organizatora konkursu i mogą zostać udostępnione na prawach licencji niewyłącznej.

 

 

II. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO SELFIE Z ZARUSKIM

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. 

Konkurs jest adresowany w szczególności do uczniów szkół imienia Mariusza Zaruskiego w Polsce oraz ich opiekunów.

 

CEL KONKURSU:

1.Upowszechnianie wiedzy o Mariuszu Zaruskim.

2.Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania postacią patrona szkoły 

3.Pogłębienie wiedzy historycznej uczniów.

 

FORMA KONKURSU:

1.Konkurs ma charakter rodzinny, mogą w nim brać udział uczniowie pod opieką ich rodziców i opiekunów. 

2.Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia przedstawiające uczniów szkoły sfotografowanych na tle dowolnego obiektu związanego z Mariuszem Zaruskim (np: na tle pomników, tablic pamiątkowych, jednostek pływających, ulic, placów, szkół, elementów krajobrazu przyrodniczego, wszelkich instytucji i towarzystw noszących imię M. Zaruskiego).

3.Prace powinny być wykonane w programie Power Point bez ograniczeń liczby zdjęć zawartych w prezentacji. Zdjęcia powinny zostać opisane. 

4.Prace konkursowe powinny zostać zapisane na płycie CD lub DVD i w tej formie dostarczone do organizatora konkursu. 

5.Prace nie mogą być wykonane techniką fotomontażu.

6.Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie zdjęcia będące własnością ucznia, lub jego rodzica bądź opiekuna, biorącego udział w konkursie. Bez pisemnego potwierdzenia praw autorskich do zamieszczonych zdjęć prace nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

7.Do konkursu mogą zostać włączone prace, lub ich fragmenty, które były uprzednio wykorzystywane przez uczniów w innych  konkursach szkolnych poświęconych postaci generała Zaruskiego. 

8.Prezentacja powinna zostać podpisana przez autorów. 

 

PRZEBIEG KONKURSU:

1.Prace z opisem należy dostarczać w terminie do 20 maja 2017 r na adres: Centrum Turystyki Wodnej PTTK, ul. Kasprowicza 40, 01-871 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Roku Zaruskiego”.

2.Oceniana będzie liczba sfotografowanych obiektów związanych z Mariuszem Zaruskim oraz walory artystyczne i edukacyjne przedstawionych zdjęć...

3.Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania prac na stronie internetowej www.polskieszlakiwodne.pl oraz na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego, www.pya.org.pl, a także do wykorzystania prac w materiałach promujących Rok Mariusza Zaruskiego.

4.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 01 czerwca 2017 roku.  

 

NAGRODY

1.Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Polski Związek Żeglarski.

2.Nagrodzone zostaną najlepsze 3 prace bez podziału na kategorie wiekowe. 

3.Nagrodą dodatkową dla autorów trzech najwyżej ocenionych prac będzie rejs jachtem „Generał Zaruski” w terminie i na akwenie wyznaczonym przez organizatora konkursu. Dojazd do/ z  Gdańska odbywa  się na koszt własny laureatów. 

4.Nagrody do laureatów zostaną przesłane drogą pocztową na adres macierzystej szkoły w terminie do 20 czerwca 2017 r. . 

 

Prace przekazywać do p. Iwony Dobrzynieckiej (sala 42)

 

 

 

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

Partnerzy

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38